EL NOSTRE CENTRE

PRESENTACIÓ

L’Institut Joaquima Pla i Farreras ofereix un servei educatiu públic que respon a  les necessitats i aspiracions de l’alumnat i de les seves famílies, impartint una formació integrada de qualitat en coneixements i en valors.

Aquesta formació està oberta a les innovacions i requeriments de la comunitat, té en compte les realitats diverses dels alumnes, per ajudar-los  a desenvolupar-se a nivell personal i  assolir les competències necessàries per progressar en el món acadèmic i facilitar la seva inserció socio-laboral i la formació continuada.

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

L’Institut Joaquima Pla i Farreras és un centre que aposta per la participació de tota la comunitat educativa i es compromet amb l’objectiu que els seus alumnes assoleixin aprenentatges competencials.

La finalitat última d’aquests aprenentatges competencials seria que els nois i les noies, en acabar la seva escolarització, hagin adquirit les eines necessàries per entendre el món per tal que esdevinguin persones capaces d’intervenir de forma crítica i activa en la societat plural, diversa i en canvi continu en què ens trobem.

Les línies d’actuació del centre són

EQUIPAMENTS

Tot l'Institut està adaptat.
Totes les dependències del centre disposen de connexió a la xarxa.
Totes les aules estan equipades amb material audiovisual (canó, pantalla, pissarra digital,...)

Els equipaments del centre són els següents:

► 23 aules per a ESO i Batxillerat
► Aules de desdoblament per treballar amb grups reduïts
► 3 Aules Imagina
► 2 laboratoris equipats amb les darreres tecnologies : física i geologia, química i biologia
► Aula de música
► Aula d’ed. Visual i Plàstica
► Biblioteca
► Gimnàs i pistes esportives
► Zones de lleure (patis)
► Servei de Menjador
► Ascensor
► Armariets de lloguer per l’alumnat

 

PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE

Podeu consultar-lo en aquest enllaç.

 

QUOTES

Podeu consultar les quotes previstes pel curs 2022-2023 en aquest enllaç.

ORGANITZACIÓ

EQUIP DIRECTIU

L’equip directiu és l’òrgan executiu de les decisions del Claustre de Professors i del Consell Escolar. Està constituït per:

Càrrec Nom
Director Guillermo Matías
Cap d'Estudis Gemma Torrejón
Coordinadora Pedagògica Eva Miró
Secretària Silvia Espinosa
Cap d'estudis adjunt i Coordinador Informàtic Toni Aparicio

 

COORDINADORS, CAPS D'ÀMBIT I DE DEPARTAMENTS

L’Institut Joaquima Pla Farreras opta per un model d'organització competencial que permet la presa de decisions compartides en temes de programació del currículum, coordinació transversal, formació permanent, processos d'avaluació i el desenvolupament de projectes innovadors. Per fer-ho es treballa a partir de la distribució de tasques per coordinacions i el treball transversal i de departaments.

Càrrec

Nom

Coordinadora CLIC

Cristina Heras

Coordinador Riscos Laborals

Josep Maria Casado

Coordinadora Socio lingüístic

Mercè Briones

Coordinadora STEAM

Merche Montes

Coordinadora Temps de Llegir

Cristina Heras

Cap d'Àrea Matemàtiques

Carme García

Cap d'Àrea Tecnologia

Angelina Figuera

Cap d'Àrea Ciències Naturals

Josep Maria Casado

Cap d'Àrea Expressió

Adriana Orpinell

Cap d'Àrea Llengües Estrangeres

Aurora Antón

Cap d'Àrea Ciències Socials

Marga Forner

Cap d'Àrea Llengua Castellana

Mercè Briones

Cap d'Àrea Llengua Catalana

Patricia Seijas

Cap d'Àrea Orientació

Gemma Mas

TUTORS 2023-2024

El seguiment personal i acadèmic de l'alumnat és una prioritat en el centre. Cada grup té assignat un professor/a tutor/a, que tant a la tutoria de grup com a la tutoria individual tenen com a funcions bàsiques: - Vetllar pel desenvolupament global, la convivència i la participació del grup en les activitats del centre. - Tenir coneixement del procés d'aprenentatge i evolució personal dels /les alumnes - Dur a terme les tasques d'informació i orientació acadèmica dels/les alumnes - Ser portaveu de la resta de professors/es del curs davant els alumnes i els pares

Nivell

Grup

Tutoria

1r ESO

Coordinació: Mireia Pasadas

A

Patricia Seijas

B

Anna Nuri

C

Mireia Pasadas

D

Merche Monllor

2n ESO

Coordinació: Fran Fernández

A

Montserrat Valverde

B

Mercè Briones

C

Fran Fernández

D

Silvia Gallego

3r ESO

  Coordinació: Merche Montes

A

Josep Maria Casado

B

Javier Granero

C

Núria Sánchez

D

Merche Montes

4t ESO

  Coordinació: Queralt Simeon

A

José Simón

B

Queralt Simeon

C

Noelia Oliveras

D

Carolina Tomás

1r BATX

Coordinació: Marisa Aragón

A

Núria Bou

B

Carme García

C

Marisa Aragón

D

Maica Estruch

2n BATX

Coordinació: Sonia Bofill

A

Marga Forner

B

Sonia Bofill

C

Carles Hernàndez

CONVIVÈNCIA

NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE (NOFC)

En aquest apartat us mostrem un breu resum de les NOFC de l'Institut. Podeu consultar el document complet en l’enllaç que es troba al final d'aquest bloc. També trobareu l’enllaç del document de funcionament de la Comissió de Convivència

ASSISTÈNCIA

 • L'assistència a classe i a la resta d'activitats és obligatòria. Una activitat només és voluntària quan així s'especifiqui.
 • Els alumnes han de justificar les faltes a la tutoria següent a la seva reincorporació, mitjançant l’imprès reglamentari.
 • En cas d’acumulació de faltes no justificades es seguirà el funcionament establert dins del reglament de la Comissió de Convivència, tant per l’ESO com pel Batxillerat
 • Pels alumnes de Batxillerat, a més, per cada falta injustificada en una matèria es resten 0,25 punts de la nota trimestral final, a aplicar a partir de la 4a falta.

RETARDS I PUNTUALITAT

 • Els alumnes podran entrar a l’institut a les 07:45 h. A les 08:00 h es tanca la porta d’accés a l’institut (porta del parc)
 • Els alumnes que no arribin a temps s’hauran d’esperar fora (al parc)  fins a les 08:15 h.
 • A les 08:15 h, el professor de guàrdia obrirà la porta a tots aquells alumnes que estiguin fora. Abans que els alumnes vagin a classe s'anota el seu nom en el full de registre de retards de 1a hora. 
 • Aquest full passarà a consergeria per poder fer la comprovació i enviar una notificació a les famílies dels absents. Posteriorment, passarà a Cap d’estudis on es comptabilitzaran els retards d’aquest tipus i seran sancionats oportunament.
 • A les 8:55 h, el conserge tornarà a obrir les portes perquè entrin els alumnes que han quedat fora.
 • Només es permetrà l’entrada fora dels terminis dels horaris establerts a aquells alumnes que portin una justificació oficial del retard (ENTRARAN PER AVINGUDA RAGULL i hauran d’ensenyar el justificant a consergeria). L’alumne haurà de dirigir-se a l’aula que li toqui i mostrar també el justificant al professor.

COMPORTAMENT

 • Les conductes contràries a les normes de convivència seran tractades per la Comissió de Convivència. Si la conducta es considera greument perjudicial, el Director pot ordenar la incoació d'un expedient sense haver de passar per la Comissió de Convivència.
 • L'alumnat ha de tenir cura del material mobiliari i de l'espai que utilitza diàriament.
 • L'alumnat pot utilitzar el telèfon mòbil dins de les instal·lacions de l'Institut i en les sortides acadèmiques, seguint la normativa d'ús de dispositius mòbils recollida a les NOFC

En cas de no compliment de les normes de comportament i convivència, es generarà un full d'incidència.

NOFC

 
SECRETARIA

INFORMACIÓ

Institut Joaquima Pla i Farreras
(codi de centre 08054873)

Av. Ragull, 45-49
08173- Sant Cugat del Vallès

Telèfon 93 587 94 39

e-mail: institut@plafarreras.cat

Administratives: Isabel Solsona i Roser Fernández 

Horari d'atenció al públic: 8 h a 15 h de dilluns a divendres

Podeu contactar amb nosaltres a través de l'apartat  Contacta'ns d'aquesta pàgina web.

 

 JUSTIFICACIÓ DE FALTES (A través de Weeras)

 
 
 
SERVEI DE MENJADOR

INFORMACIÓ SERVEI MENJADOR

Aquí teniu l'enllaç a l'empresa PAIDOS que gestiona el servei de menjador. A la seva web trobareu tota la documentació necessària.

Scroll to top