PROJECTES

Projecte lingüístic

El projecte lingüístic de l’Institut Joaquima Pla i Farreras va ser dissenyat i aprovat durant el curs 2011-2012 i té com a objectius:

• El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular, llengua d’aprenentatge i habitual de comunicació en totes les activitats del centre.

• La immersió lingüística dels alumnes d’incorporació tardana.

• El tractament de la llengua castellana. La llengua castellana és la llengua materna d’una part del nostre alumnat i es garanteix el seu correcte aprenentatge a través de les matèries impartides pel professorat del departament de llengua i literatura castellana.

 • El tractament de les llengües estrangeres. La llengua anglesa és la primera llengua estrangera que cursen la majoria dels alumnes del Centre. S’ha introduït també el francès a l’ESO com a primer idioma. En les franges horàries d’optativitat a l’ESO s’ofereix alemany i francès.

 

Pla d’Impuls a la Lectura

El curs 2012-2013 l’Institut Joaquima Pla i Farreras es va incorporar a l’ILEC (Pla d’Impuls a la Lectura), en el desplegament de tot un seguit d’estratègies per a millorar els resultat en la lectura comprensiva dels seus alumnes.  Tot l’alumnat de l’ESO gaudeix d’un espai de 25 min. diaris per poder dedicar a la lectura

 

Estratègia digital de centre

L’objectiu últim és posar les tecnologies al servei d’una millora en els processos d’ensenyament-aprenentatge, d’avaluació i d’organització, que de forma quotidiana es desenvolupen a l’entorn, al centre i a l’aula (veure document)

Aquesta finalitat es defineix i es desplega en l’estratègia digital de centre que té com a línies d’actuació prioritàries:

  • Utilització de Chromebooks a tots els nivells del centre
  • Ús de recursos digitals (materials, webs, llibres,…) i plataformes (Moodle i Classroom) de suport a l’aprenentatge
  • Vetllar per l’assoliment de les competències digitals dels alumnes
  • Ús de la Plataforma digital com a eina de comunicació i gestió
  • Seguiment dels diferents recursos informàtics del centre

 

Pla promoció del voluntariat i de l’Aprenentatge Servei

Una de les finalitats últimes com a centre és garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. Entenem que l’educació és una eina de millora social, orientada a formar éssers complerts, amb una dimensió tant intel·lectual com humana i moral. Cal pensar en ciutadans qualificats però també amb ciutadans reflexius, capaços d’analitzar l’entorn en què viuen i de comprometre’s en la seva millora.

D’aquesta intencionalitat neix tot el pla de promoció del voluntariat i del treball per projectes amb metodologia d’Aprenentatge Servei.

És tracta de projectes que integren el servei a la comunitat amb l’aprenentatge de continguts, competències, habilitats o valors. En l’APS es fonen intencionalitat pedagògica i intencionalitat solidària. L’aprenentatge servei és, doncs, un projecte educatiu amb utilitat social. 

Scroll to top