PROJECTES

Projecte lingüístic

El projecte lingüístic de l’Institut Joaquima Pla i Farreras va ser dissenyat i aprovat durant el curs 2011-2012 i té com a objectius:

• El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular, llengua d’aprenentatge i habitual de comunicació en totes les activitats del centre.

• La immersió lingüística dels alumnes d’ incorporació tardana.

• El tractament de la llengua castellana. La llengua castellana és la llengua materna d’una part del nostre alumnat i es garanteix el seu correcte aprenentatge a través de les matèries impartides pel professorat del departament de llengua i literatura castellana.

 • El tractament de les llengües estrangeres. La llengua anglesa és la primera llengua estrangera que cursen la majoria dels alumnes del Centre. S’ha introduït també el francès a l’ESO com a primer idioma. En les franges horàries d’optativitat a l’ESO s’ofereix alemany, francès i japonès.

Pla d’Impuls a la Lectura

El curs 2012-2013 l’Institut Joaquima Pla i Farreras es va incorporar a l’ILEC (Pla d’Impuls a la Lectura), en el desplegament de tot un seguit d’estratègies per a millorar els resultat en la lectura comprensiva dels seus alumnes.  

Pla experimental de llengües

Una de les línies de treball prioritàries del centre és el plurilingüisme, entenen que aquest no consisteix només en l’adquisició i coneixement de diverses llengües sinó també en el seu ús i aplicació en d’altres contextos. Aquesta línia es desenvolupa en dos àmbits, d’una banda la formació del professorat en metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts en llengües estrangeres) i d’una altra, la implementació progressiva d’algunes assignatures en anglès o l’oferta del francès com a 1a llengua o com a optativa i l’alemany i japonès també com a optativa.

 

 Pla català de l’esport

Des de curs 2008-2009 el nostre institut forma part del conjunt de centres que desenvolupen activitats incloses al Pla català de l’esport. L’objectiu del pla és incorporar l’esport dins les activitats ordinàries i extraordinàries de l’alumnat com a eina de socialització i creixement personal.

Pla TAC

L’objectiu últim és posar les tecnologies al servei d’una millora en els processos d’ensenyament-aprenentatge, d’avaluació i d’organització, que de forma quotidiana es desenvolupen a l’entorn, al centre i a l’aula.

Aquesta finalitat es defineix i es desplega en el Pla TAC del centre que té com a línies d’actuació prioritàries:

  • Continuïtat Projecte Educat 2.0 (tauletes i ordinadors portàtils)
  • Ús del llibre digital i altres recursos digitals com a eina de treball
  • Creació de material digital propi
  • Ús de la Plataforma digital com a eina de comunicació i gestió
  • Seguiment dels diferents recursos informàtics del centre

Pla promoció del voluntariat i de l’Aprenentatge Servei

Una de les finalitats últimes com a centre és garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. Entenem que l’educació és una eina de millora social, orientada a formar éssers complerts, amb una dimensió tant intel·lectual com humana i moral. Cal pensar en ciutadans qualificats però també amb ciutadans reflexius, capaços d’analitzar l’entorn en què viuen i de comprometre’s en la seva millora.

D’aquesta intencionalitat neix tot el pla de promoció del voluntariat i del treball per projectes amb metodologia d’Aprenentatge Servei.

És tracta de projectes que integren el servei a la comunitat amb l’aprenentatge de continguts, competències, habilitats o valors. En l’APS es fonen intencionalitat pedagògica i intencionalitat solidària. L’aprenentatge servei és, doncs, un projecte educatiu amb utilitat social. 

Scroll to top