EL NOSTRE CENTRE

PRESENTACIÓ

L’Institut Joaquima Pla i Farreras ofereix un servei educatiu públic que respon a  les necessitats i aspiracions de l’alumnat i de les seves famílies, impartint una formació integrada de qualitat en coneixements i en valors.

Aquesta formació està oberta a les innovacions i requeriments de la comunitat, té en compte les realitats diverses dels alumnes, per ajudar-los  a desenvolupar-se a nivell personal i  assolir les competències necessàries per progressar en el món acadèmic i facilitar la seva inserció socio-laboral i la formació continuada.

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

L’Institut Joaquima Pla i Farreras és un centre que aposta per la participació de tota la comunitat educativa i es compromet amb l’objectiu que els seus alumnes assoleixin aprenentatges competencials.

La finalitat última d’aquests aprenentatges competencials seria que els nois i les noies, en acabar la seva escolarització, hagin adquirit les eines necessàries per entendre el món per tal que esdevinguin persones capaces d’intervenir de forma crítica i activa en la societat plural, diversa i en canvi continu en què ens trobem.

Les línies d’actuació del centre són

EQUIPAMENTS

Tot l'Institut està adaptat.
Totes les dependències del centre disposen de connexió a la xarxa.
Totes les aules estan equipades amb material audiovisual (canó, pantalla, pissarra digital,...)

Els equipaments del centre són els següents:

► 23 aules per a ESO i Batxillerat
► Aules de desdoblament per treballar amb grups reduïts
► 2 aules taller de tecnologia
► 2 laboratoris equipats amb les darreres tecnologies : física i geologia, química i biologia
► Aula de música
► Aula d’ed. Visual i Plàstica
► Aula d’Informàtica Multimèdia
► Biblioteca
► Gimnàs i pistes esportives
► Zones de lleure (patis)
► Servei de Menjador
► Ascensor
► Armariets de lloguer per l’alumnat

ORGANITZACIÓ

 

EQUIP DIRECTIU

L’equip directiu és l’òrgan executiu de les decisions del Claustre de Professors i del Consell Escolar.
Està constituït per:

  Càrrec Nom
  Director Guillermo Matías
  Cap d'Estudis Gemma Torrejón
  Coordinadora Pedagògica Eva Miró
  Secretària Sònia Bofill
  Cap d'estudis adjunt Toni Aparicio

 

 

COORDINADORS, CAPS D'ÀMBIT I DE DEPARTAMENTS

L’Institut Joaquima Pla Farreras opta per un model d’ organització competencial que permet la presa de decisions compartides en temes de programació del currículum, coordinació transversal, formació permanent, processos d’avaluació i el desenvolupament de projectes innovadors. Per fer-ho es treballa a partir de la distribució de tasques per coordinacions i el treball en equip per àmbits o departaments.

 

Càrrec Nom
Cap Àmbit TAC Antoni Aparicio
Cap Àmbit Participació Jesús Blanco
 Cap Àmbit Temps de llegir Cristina Heras
Coordinador Riscos Laborals Josep M. Casado
Cap d'Àrea Matemàtiques Carme García
Cap d'Àrea Tecnologia  Marta Sala
Cap d'Àrea Ciències Naturals Núria Bou
Cap d'Àrea Expressió i Ed. Física Ma Jesús Uceda
Cap d'Àrea Llengues Estrangeres Gisele Dubois
Cap d'Àrea Ciències Socials Antoni Almeda
Cap d'Àrea Llengua Castellana Lourdes Piñeiro
Cap d'Àrea Llengua Catalana Montserrat Martínez
Cap d'Àrea Orientació Maria Hernández

 

TUTORS 2018-2019

El seguiment personal i acadèmic de l’alumnat és una prioritaritat en el centre. Cada grup té assignat un professor/a tutor/a, i dos tutors en el cas de 1r i 2n d’ESO, que tant a la tutoria de grup com a la tutoria individual tenen com a funcions bàsiques:
-      Vetllar  pel desenvolupament global, la convivència i la participació del grup en les activitats del centre.

-      Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i evolució personal dels /les alumnes

-      Dur a terme les tasques d’informació i d’orientació acadèmica dels/les alumnes

-      Ser portaveu de la resta de professors/es del curs davant els alumnes i els pares 

 

Nivell Grup Tutoria/ Cotutoria
1r ESO Coordinació: Sílvia Espinosa
A Sílvia Espinosa / Fran Fernández
B Ma. Luisa Gómez / M. Jesús Uceda
C Inma Cabanes / Carles Tamarit
 D Maria Hernández / Sílvia Gallego
2n ESO Coordinació: Mireia Pasadas
A Esther Estefania / Adelina Palà
B Núria Bou / José M. Simón
C Mireia Pasadas / Vicent Manzanares
D Núria Espada / Ángeles Figuera
3r ESO   Coordinació: David Valdivia
A Javi Gutiérrez
B Marta Sala
C Laura Chapinal
D Cristina Heras
4t ESO Coordinació: Merche Montes
A Josep Ma. Casado
B Zigor Rodríguez
C Lluïsa Salgado
D Maria Manresa
E Núria Sánchez
1r BATX Coordinadora: Jesús Blanco
A Pepe Senán
B Jesús Blanco
C Álex Tó
2n BATX Coordinadora: Pepe Núñez
A Pepe Núñez
B Lourdes Piñeiro
C José Manuel Álvarez

 

CONVIVÈNCIA

NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE (NOFC)

En aquest apartat us mostrem un breu resum de les NOFC de l'Institut.Podeu consultat el document complert en el enllaç que es troba al final d'aquest bloc.També trobareu  l’enllaç del document de funcionament de la Comissió de Convivència ASSISTÈNCIA
 • L'assistència a classe i a la resta d'activitats és obligatòria. Una activitat només és voluntària quan així s'especifiqui.
 • Els alumnes han de justificar les faltes a la tutoria següent a la seva reincorporació, mijançant l’imprès reglamentari.
  • En cas d’acumulació de faltes no justificades es seguirà el funcionament establert dins del reglament de la Comissió de Convivència tant per l’ESO com pel Batxillerat
  • Pels  alumnes de Batxillerat a més, per cada falta injustificada en una matèria, es restaran 0,25 punts de la nota trimestral final, a aplicar a partir de la 4a falta.
RETARDS I PUNTUALITAT
 • Els alumnes podran entrar a l’institut  a les 07:50 . A les 08:00 es tancaran les portes d’accés a l’institut : Ragull i parc
 • Els alumnes que no arribin a temps s’hauran d’esperar fora ( al parc)  fins les 08:15h
 • A les 08:15h, el professor de guàrdia  obrirà la porta del parc a tots aquells alumnes  que estiguin fora i els conduirà al menjador  per l’entrada del pati directa al menjador on passarà llista i els alumnes seran registrats en un full. Cap alumne podrà entrar a l’institut després d’aquesta hora.
 • Aquest full passarà a consergeria per fer la comprovació i trucar a les famílies dels absents i després a cap d’estudis on es comptabilitzaran els retards d’aquest tipus i seran sancionats oportunament.
 • A les 8:55, el conserge tornarà a obrir les portes perquè entrin els alumnes que han quedat fora.
 • Només entraran fora  dels terminis dels horaris establerts, aquells alumnes que portin una justificació oficial del retard ( ENTRARAN PER RAGULL i hauran d’ensenyar el justificant al conserge i al professor de la classe que li toqui). L’alumne haurà de dirigir-se a l’aula que li toqui.
COMPORTAMENT
 • Les conductes contràries a les normes de convivència seran tractades per la Comissió de Convivència. Si la conducta es considera greument perjudicial, el Director pot ordenar la incoació d'un expedient sense haver de passar per la Comissió de Convivència.
 • L'alumnat ha de tenir cura del material mobiliari i de l'espai que utilitza diàriament..
 • L'alumnat pot utilitzar dins de les instal·lacions de l'Institut i en les sortides acadèmiques telèfons mòbils seguint la normativa de mòbils de les NOFC
En cas de no compliment de les normes de comportament i convivència, es generarà un full d'incidència. NOFC
ORGANITZACIÓ CURRICULAR

OFERTA CURRICULAR CURS 2017-2018

A continuació teniu informació general de l'oferta curricular d'aquest curs. Cliqueu a sobre del curs per descarregar el document.
SECRETARIA

INFORMACIÓ

Institut Joaquima Pla i Farreras (codi de centre 08054873)

Av. Ragull, 45-49 08173- Sant Cugat del Vallès

Telèfon 93 587 94 39

e-mail: a8054873@xtec.cat

Administratives: Roser Fernández i Isabel Solsona

Horari d'atenció al públic: 8 a 11:30 h. de dilluns a divendres

Podeu contactar amb nosaltres a través de l'apartat  Contacta'ns d'aquesta pàgina web.

 JUSTIFICACIÓ DE FALTES

 DADES COMUNICACIONS I URGÈNCIES

AUTORITZACIÓ DRETS D'IMATGE

SERVEI DE MENJADOR

INFORMACIÓ SERVEI MENJADOR

Aquí teniu l'enllaç a l'empresa PAIDOS que gestiona el servei de menjador. A la seva web trobareu tota la documentació necessària.

Scroll to top