EL NOSTRE CENTRE

PRESENTACIÓ

L’Institut Joaquima Pla i Farreras ofereix un servei educatiu públic que respon a  les necessitats i aspiracions de l’alumnat i de les seves famílies, impartint una formació integrada de qualitat en coneixements i en valors.

Aquesta formació està oberta a les innovacions i requeriments de la comunitat, té en compte les realitats diverses dels alumnes, per ajudar-los  a desenvolupar-se a nivell personal i  assolir les competències necessàries per progressar en el món acadèmic i facilitar la seva inserció socio-laboral i la formació continuada.

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

L’Institut Joaquima Pla i Farreras és un centre que aposta per la participació de tota la comunitat educativa i es compromet amb l’objectiu que els seus alumnes assoleixin aprenentatges competencials.

La finalitat última d’aquests aprenentatges competencials seria que els nois i les noies, en acabar la seva escolarització, hagin adquirit les eines necessàries per entendre el món per tal que esdevinguin persones capaces d’intervenir de forma crítica i activa en la societat plural, diversa i en canvi continu en què ens trobem.

Les línies d’actuació del centre són

EQUIPAMENTS

Tot l'Institut està adaptat.
Totes les dependències del centre disposen de connexió a la xarxa.
Totes les aules estan equipades amb material audiovisual (canó, pantalla, pissarra digital,...)

Els equipaments del centre són els següents:

► 23 aules per a ESO i Batxillerat
► Aules de desdoblament per treballar amb grups reduïts
► 2 aules taller de tecnologia
► 2 laboratoris equipats amb les darreres tecnologies : física i geologia, química i biologia
► Aula de música
► Aula d’ed. Visual i Plàstica
► Aula d’Informàtica Multimèdia
► Biblioteca
► Gimnàs i pistes esportives
► Zones de lleure (patis)
► Servei de Menjador
► Ascensor
► Armariets de lloguer per l’alumnat

ORGANITZACIÓ

EQUIP DIRECTIU

L’equip directiu és l’òrgan executiu de les decisions del Claustre de Professors i del Consell Escolar.
Està constituït per:

 

  Càrrec Nom
  Director Guillermo Matías
  Cap d'Estudis Gemma Torrejón
  Coordinadora Pedagògica Eva Miró
  Secretària Sonia Bofill
  Cap d'estudis adjunt i Coordinador Informàtic Toni Aparicio

 

COORDINADORS, CAPS D'ÀMBIT I DE DEPARTAMENTS

L’Institut Joaquima Pla Farreras opta per un model d'organització competencial que permet la presa de decisions compartides en temes de programació del currículum, coordinació transversal, formació permanent, processos d'avaluació i el desenvolupament de projectes innovadors. Per fer-ho es treballa a partir de la distribució de tasques per coordinacions i el treball transversal i de departaments.

 

Càrrec Nom
Coordinadora CLIC Cristina Heras
Coordinador Riscos Laborals Fran Fernández
Coordinadora Prevenció i Protecció Angelina Figuera
Coordinadora Socio lingüístic Eva Miró
Coordinadora STEAM Merche Montes
Coordinadora Temps de Llegir Cristina Heras
Cap d'Àrea Matemàtiques Sílvia Gallego
Cap d'Àrea Tecnologia Angelina Figuera
Cap d'Àrea Ciències Naturals Queralt Simeón
Cap d'Àrea Expressió Adelina Palà
Cap d'Àrea Llengües Estrangeres Manel Morer
Cap d'Àrea Ciències Socials Antoni Almeda
Cap d'Àrea Llengua Castellana Lourdes Piñeiro
Cap d'Àrea Llengua Catalana Montserrat Martínez
Cap d'Àrea Orientació Maria Hernández

 

TUTORS 2020-2021

El seguiment personal i acadèmic de l'alumnat és una prioritat en el centre. Cada grup té assignat un professor/a tutor/a, que tant a la tutoria de grup com a la tutoria individual tenen com a funcions bàsiques:

-      Vetllar  pel desenvolupament global, la convivència i la participació del grup en les activitats del centre.

-      Tenir coneixement del procés d'aprenentatge i evolució personal dels /les alumnes

-      Dur a terme les tasques d'informació i orientació acadèmica dels/les alumnes

-      Ser portaveu de la resta de professors/es del curs davant els alumnes i els pares 

Nivell Grup Tutoria
1r ESO Coordinació: Imma Cabanes
A Víctor Bosch
B Marta Sala
C Elisabet Gras
D Imma Cabanes
E Zigor Rodríguez
F Sílvia Gallego
2n ESO Coordinació: Mireia Pasadas
A Mireia Pasadas
B Jesús Marchán
C Merche Montes
D Josep Maria Casado
E Lluïsa Salgado
F Núria Sánchez
3r ESO   Coordinació: Silvia Espinosa
A Silvia Espinosa
B Mercè Briones
C Núria Bou
D Maria Hernández
E Alix Brown
F Fran Fernández
4t ESO   Coordinació: Núria Espada
A Marino Parra
B Angelina Figuera
C José Simón
D Nerea Fernández
E Laia Beltrán
F Esther Estefania
   
1r BATX Coordinació: Jesús Blanco
A Jesús Blanco
B Maria Manresa
C Cristina Heras
D Adolf Pomar
E Queralt Simeon
2n BATX Coordinació: Tere Gutiérrez
A Tere Gutiérrez
B Pepe Núñez
C Carme García
D José Manuel Álvarez
CONVIVÈNCIA

NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE (NOFC)

En aquest apartat us mostrem un breu resum de les NOFC de l'Institut.Podeu consultat el document complert en el enllaç que es troba al final d'aquest bloc.També trobareu  l’enllaç del document de funcionament de la Comissió de Convivència

ASSISTÈNCIA

 • L'assistència a classe i a la resta d'activitats és obligatòria. Una activitat només és voluntària quan així s'especifiqui.
 • Els alumnes han de justificar les faltes a la tutoria següent a la seva reincorporació, mijançant l’imprès reglamentari.
  • En cas d’acumulació de faltes no justificades es seguirà el funcionament establert dins del reglament de la Comissió de Convivència tant per l’ESO com pel Batxillerat
  • Pels  alumnes de Batxillerat a més, per cada falta injustificada en una matèria, es restaran 0,25 punts de la nota trimestral final, a aplicar a partir de la 4a falta.

RETARDS I PUNTUALITAT

 • Els alumnes podran entrar a l’institut  a les 07:50 . A les 08:00 es tancaran les portes d’accés a l’institut : Ragull i parc
 • Els alumnes que no arribin a temps s’hauran d’esperar fora ( al parc)  fins les 08:15h
 • A les 08:15h, el professor de guàrdia  obrirà la porta d'Avinguda Ragull a tots aquells alumnes que estiguin fora i els conduirà al menjador  per l’entrada del pati directa al menjador, on passarà llista i farà el registre dels alumnes en un full. 
 • Aquest full passarà a consergeria per fer la comprovació i trucar a les famílies dels absents. Posteriorment, passarà a Cap d’estudis on es comptabilitzaran els retards d’aquest tipus i seran sancionats oportunament.
 • A les 8:55, la conserge tornarà a obrir les portes perquè entrin els alumnes que han quedat fora.
 • Només entraran fora dels terminis dels horaris establerts aquells alumnes que portin una justificació oficial del retard (ENTRARAN PER AVINGUDA RAGULL i hauran d’ensenyar el justificant a la conserge). L’alumne haurà de dirigir-se a l’aula que li toqui i mostrar-li també el justificant.

COMPORTAMENT

 • Les conductes contràries a les normes de convivència seran tractades per la Comissió de Convivència. Si la conducta es considera greument perjudicial, el Director pot ordenar la incoació d'un expedient sense haver de passar per la Comissió de Convivència.
 • L'alumnat ha de tenir cura del material mobiliari i de l'espai que utilitza diàriament.
 • L'alumnat pot utilitzar el telèfon mòbil dins de les instal·lacions de l'Institut i en les sortides acadèmiques, seguint la normativa d'ús de dispositius mòbils recollida a les NOFC

En cas de no compliment de les normes de comportament i convivència, es generarà un full d'incidència.

NOFC

 
ORGANITZACIÓ CURRICULAR

OFERTA CURRICULAR CURS 2019-2020

A continuació teniu informació general de l'oferta curricular d'aquest curs. Cliqueu a sobre del curs per descarregar el document.
 
SECRETARIA

INFORMACIÓ

Institut Joaquima Pla i Farreras
(codi de centre 08054873)

Av. Ragull, 45-49
08173- Sant Cugat del Vallès

Telèfon 93 587 94 39

e-mail: a8054873@xtec.cat

Administratives: Roser Fernández i Isabel Solsona

Horari d'atenció al públic: 8 a 11:30 h. de dilluns a divendres

Podeu contactar amb nosaltres a través de l'apartat  Contacta'ns d'aquesta pàgina web.

 

 JUSTIFICACIÓ DE FALTES

 

 DADES COMUNICACIONS I URGÈNCIES

 

AUTORITZACIÓ DRETS D'IMATGE

SERVEI DE MENJADOR

INFORMACIÓ SERVEI MENJADOR

Aquí teniu l'enllaç a l'empresa PAIDOS que gestiona el servei de menjador. A la seva web trobareu tota la documentació necessària.

Scroll to top