PARTICIPA EN ELS CONCURSOS DE LA SETMANA DE LA CIÈNCIA

XII Setmana de la Ciència: “Nodreix-te de la Ciència”

 

Dintre de la XII Setmana de la Ciència, que tindrà lloc entre els dies 14 i 18 de novembre, el Departament de Ciències Naturals convoca els següents concursos:

–        Cartell anunciador de la XII Setmana de la Ciència

–        Fotografia Científica

–        Experiments Científics

Els concursos estan adreçats a tots els alumnes del centre que hi vulguin participar.

Un alumne pot presentar-se a més d’un concurs.

Com és l’Any Internacional de les Llegums, hem agafat com a tema general “L’alimentació”, amb el lema “Nodreix-te de la Ciència”, caldrà que tot el material presentat estigui relacionat amb aquest tema.

En el cas dels cartells i les fotografies, les obres presentades han de ser originals i inèdites.

El termini màxim de presentació serà el 18 d’octubre per al cartell anunciador i el 3 de  novembre per a la fotografia científica i els experiments científics

El jurat estarà format pel professorat del Departament de Ciències, el veredicte del qual serà inapel·lable.

Tots els concursos, menys el del cartell anunciador, tindran dues categories de premis: un per a alumnes de primer cicle de l’ESO i un altre per a alumnes de segon cicle de l’ESO i Batxillerat. En el concurs del cartell el premi serà únic.

Els veredictes dels diferents concursos i el lliurament de premis tindran lloc dins de l’acte de Cloenda de la Setmana.

El Departament de Ciències es reserva el dret de deixar desert algun concurs o categoria si la qualitat de les obres presentades no és l’adequada.

Les obres guardonades formaran part del patrimoni del centre i podran ser exposades, de forma temporal o bé definitivament en alguna de les dependències de l’institut o a la seva pàgina web.

Totes les altres obres, en funció de la seva qualitat i el seu nombre, podran ser també exposades públicament.

Les obres no guardonades podran ser retirades a partir del 25 de novembre i en un termini de 15 dies.

La Junta Directiva podrà resoldre qualsevol aspecte no previst en les bases.

 

Concurs del cartell anunciador de la XII Setmana de la Ciència

Cada concursant podrà presentar només una obra.

Condicions que ha de complir el cartell:

–        La mida ha de ser DIN A3.

–        S’ha de presentar sobre suport rígid i sense signar.

–        A més, s’hauran de presentar també en format digital.

–        Ha d’incloure el text:

  • XII Setmana de la Ciència
  • INS Joaquima Pla i Farreras
  • “Nodreix-te de la Ciència”
  • 14 al 18 de novembre de 2016

–        Les dades personals han de figurar en un sobre tancat on s’indiqui la informació següent: nom, cognoms, curs i breu explicació del cartell.

Concurs de Fotografia Científica

Excepcionalment, en aquest concurs podran participar també altres membres de la comunitat educativa que concursaran en una categoria diferent a les dels alumnes.

Cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies.

Les fotos podran ser en blanc i negre o en color i en format digital, preferentment jpg. Cada foto no podrà superar els 4 Mb.

Cada foto haurà de dur un títol que faci referència, d’alguna manera, al contingut de l’obra i haurà d’anar acompanyada d’un comentari d’entre 20 i 50 paraules.

Totes les fotos hauran de ser lliurades en format digital o bé ser enviades per correu electrònic a l’adreça: ciencies.plafa@gmail.com

Si s’envien per correu, a l’apartat “asunto” hi haurà d’anar el nom i cognom del participant i el curs.

Si es lliuren en format digital en mà, hauran d’anar acompanyades d’un sobre tancat on figuri la informació següent: nom, cognoms, curs, títol de l’obra i breu explicació si s’escau.

Les fotos no guardonades restaran també a disposició de l’institut, que podrà utilitzar-les en el “banc d’imatges” o en la pàgina web, fent constar el nom dels/de les autors/es.

 

Concurs d’experiments científics

Els experiments es poden presentar de forma individual o en grups de no més de quatre alumnes.

L’experiment pot estar explicat en format vídeo de creació lliure.

En totes dues modalitats han de quedar reflectides, com a mínim, les parts següents:

–        Títol de l’experiment

–        Objectius de l’experiència

–        Material necessari

–        Procediment experimental

–        Resultats

–        Conclusions

–        Relacions amb d’altres experiments i d’altres coneixements teòrics

La durada d’aquest no podrà excedir de 10 minuts.

Els vídeos s’hauran de presentar en format digital compatible en un sobre tancat on figuri la informació següent: nom, cognoms, curs i títol de l’experiment.

El fet de participar en algun dels concursos suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

Per a qualsevol dubte o informació complementària adreceu-vos al professorat del Departament de Ciències.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Scroll to top